GIÁO DỤC THỂ CHẤT - AN NINH QUỐC PHÒNG
Phùng Anh Quân

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục Thể chất