GIÁO DỤC THỂ CHẤT - AN NINH QUỐC PHÒNG
Lê Đức Trọng

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục Thể chất