GIÁO DỤC THỂ CHẤT - AN NINH QUỐC PHÒNG
Nguyễn Anh Tuấn

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: P.Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục Thể chất