HÓA HỌC
Đào Duy Quang

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ