HÓA HỌC
Trần Nhật Tân

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa sinh