LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Trần Hồng Phong

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học & Xã hội nhân văn