LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Trịnh Đình Thanh

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: P.Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học