NGOẠI NGỮ
Lê Diệu My

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngư ANh