NGOẠI NGỮ
Lương Thị Kim Thư

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ Anh