NGOẠI NGỮ
Nguyễn Quỳnh Chi

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngư Anh