NGOẠI NGỮ
Nguyễn Thị Bích Giang

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: P.Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ Anh