TIN HỌC
Đoàn Văn Ban

Học hàm: Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ khoa học

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ thông tin