TIN HỌC
Phạm Anh Phương

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ thông tin