TOÁN HỌC
Đặng Văn Cường

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học