VẬT LÝ - LÝ SINH
Vũ Xuân Quang

Học hàm: Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ khoa học

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý