Nhân sự
Lãnh đạo Khoa
Trương Thanh

Học vị: Bác sĩ chuyên khoa II

Chức vụ: Phó khoa Y - Phụ trách khối Y học Cơ sở

Kiêm nhiệm: Phó trưởng Bộ môn sinh lý

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh lý học, Quản lý Y tế

Email: truongthanhvt@gmail.com