Nhân sự
Lãnh đạo Viện Nghiên cứu & Đào tạo Y - Sinh - Dược
Nguyễn Thị Thái Hằng

Học hàm: Phó Giáo Sư

Học vị: Tiến Sĩ. Dược sĩ

Chức vụ: Phó Viện Trưởng Viện NC&ĐT Y-Sinh-Dược

Kiêm nhiệm: Trưởng Khoa Dược

Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp chế - Quản lý kinh tế Dược