Nhân sự
Lãnh đạo Viện Nghiên cứu & Đào tạo Y - Sinh - Dược
Nguyễn Minh Hùng

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện NC&ĐT Y-Sinh-Dược

Kiêm nhiệm: Phụ trách Trung tâm Sinh học Phân tử

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học Phân tử