Nhân sự
Lãnh đạo Viện Nghiên cứu & Đào tạo Y - Sinh - Dược
Nguyễn Ngọc Minh

Học hàm: Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo Sư

Học vị: Tiến Sĩ, Bác sĩ Cao cấp

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng. Viện trưởng Viện Y-Sinh-Dược

Kiêm nhiệm: Cố vấn hội Điều dưỡng Việt nam.

Lĩnh vực nghiên cứu: Chuyên viên đầu ngành Huyết học Truyền máu

Quá trình công tác

undefined

Quá trình đào tạo

undefined

Công trình nghiên cứu

undefined

Đề tài dự án

undefined

Giải thưởng

undefined