Nhân sự
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Trần Minh Đức

Học vị: Cao Đẳng

Chức vụ: Cán bộ Phòng thí nghiệm

Lĩnh vực nghiên cứu: Xét nghiệm