Nhân sự
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Đoàn Nguyễn Ly Na

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Cán bộ Phòng Thí nghiệm

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa thực phẩm