Nhân sự
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Nguyễn Công Kính

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Cán bộ Phòng thí nghiệm

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa học