Nhân sự
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Nguyễn Thế Hội

Học vị: Cử Nhân

Chức vụ: Cán bộ Phòng Thí Nghiệm

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa học