Bộ Môn Giải Phẫu
Lê Quốc Thông

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên kiêm nhiệm

Lĩnh vực nghiên cứu: Thực hành Giải phẩu