Bộ Môn Giải Phẫu
Phan Minh Tùng

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Giải phẫu, chẩn đoán hình ảnh, kỹ năng lâm sàng