Bộ Môn Hóa Sinh
Nguyễn Thị Hà

Học vị: Thạc Sĩ

Chức vụ: Giảng Viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa Sinh