Bộ Môn Hóa Sinh
Phan Thị Việt Hà

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa sinh