Bộ Môn Hóa Sinh
Trần Thanh Việt

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa sinh