Bộ Môn Mô Phôi - Giải Phẩu Bệnh, Pháp Y
Phan Ngữ

Học vị: Bác sĩ Chuyên khoa 1

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Mô phôi - Giải phẩu bệnh