Bộ Môn Mô Phôi - Giải Phẩu Bệnh, Pháp Y
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Giảng viên Thực hành

Lĩnh vực nghiên cứu: Mô phôi, giải phẫu bệnh, kỹ thuật y học