Bộ Môn Mô Phôi - Giải Phẩu Bệnh, Pháp Y
Nguyễn Thị Hà

Học vị: Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Mô phôi, giải phẫu bệnh, y tế công cộng