Bộ Môn Sinh Học Phân Tử, Di Truyền
Nguyễn Minh Hùng

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học Phân tử