Bộ Môn Sinh Học
TS. Lê Thành Đô

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học (Dược lý)