Bộ Môn Sinh Học
Nguyễn Huy Thuần

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học