Bộ Môn Vi Sinh, Ký Sinh Trùng
Bùi Văn Đức

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật y học, vi sinh