Bộ Môn Vi Sinh, Ký Sinh Trùng
Phan Quốc Toản

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Vi sinh