Bộ Môn Vi Sinh, Ký Sinh Trùng
Đặng Thị Mỹ Hà

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Vi sinh