Liên Bộ môn Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Huyết học
Phạm Thị Minh Đức

Học hàm: Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ. Bác sĩ

Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh lý học, Quản Lý Y Tế