Liên Bộ môn Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Huyết học
Nguyễn Thị Như Ly

Học vị: Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh lý bệnh, di truyền học, y tế công cộng