Liên Bộ môn Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Huyết học
Trương Thanh

Học vị: Bác sĩ chuyên khoa II

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh lý học, Quản lý Y tế