Liên Bộ môn Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Huyết học
Nguyễn Ngọc Minh

Học hàm: Phó Giáo Sư

Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Kiêm nhiệm: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Huyết học