BM Gây mê hồi sức
Nguyễn Phúc Học

Học vị: Thạc sĩ Bác sĩ

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Kiêm nhiệm: Phó trưởng bộ môn GMHS

Lĩnh vực nghiên cứu: GMHS, kỹ năng lâm sàng

Email: nguyenphuchoc@gmail.com