Bộ môn Kỹ năng Lâm sàng
Nguyễn Phúc Học

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Kiêm nhiệm: Phó khoa Y

Lĩnh vực nghiên cứu: Gây mê, Hồi Sức, Kỹ năng lâm sàng

Email: nguyenphuchoc@gmail.com