Bộ môn Kỹ năng Lâm sàng
Trần Châu Mỹ Thanh

Học vị: Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: YTCC, kỹ năng lâm sàng