Bộ Môn Ngoại
Ngô Nguyễn Xuân Nam

Học vị: BS CKII

Chức vụ: Phó Trưởng BM Ngoại

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngoại Khoa

Quá trình công tác

Nguyên PGĐ BV Đa Khoa Đà Nẵng