Bộ Môn Ngoại
Nguyễn Mỹ

Học vị: Bs CK 1

Chức vụ: Giảng viên chính

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngoại khoa, giải phẫu