Bộ Môn Ngoại
Đỗ Sơn Hà

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ. Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngoại khoa