Bộ Môn Ngoại
Vũ Huy Nùng

Học hàm: Phó Giáo Sư

Học vị: Tiến sĩ. Bác sĩ

Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngoại khoa