Bộ Môn Ngoại
Văn Công Phước

Học vị: Tiến sĩ. Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngoại khoa