Bộ Môn Nhi
Nguyễn Hoàng Quỳnh Mai

Học vị: Bác sĩ

Chức vụ: Trợ giảng

Lĩnh vực nghiên cứu: Nhi khoa